DilekceHocasi.com Amblem
Dilekçe Hocası / İş Kanunu / Belirsiz süreli iş sözleşmesi doldurulmuş örneği

Belirsiz süreli iş sözleşmesi doldurulmuş örneği

Aralık 27, 2019 2 8.024

Zeynep TURAN :
Hocam Selam ; insan kaynakları bölümünden yeni mezun oldum. Ancak şu anda bir iş yerine tecrübeli olduğumu söyledim. Böyle söyleyince benden bir iş sözleşmesi ayarlamamı talep ettiler. Benim kendime göre düzenlemeler yapabileceğim belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği pdf yada word formatında gönderebilir misiniz?

Sayın Zeynep TURAN ;
Elimde word formatında bir sözleşme var. Sitemizde ilk makale olarak paylaşacağım. Daha sonra word formatını da ekleyeceğim. Takip edebilirsin. Ancak maddeleri kendi çalıştığın iş yerine göre düzenlemen gerek.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği
Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği

Belirsiz Süreli İş Sözleşemesi

Aşağıda isim (ünvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

İŞVERENİN ÜNVANI  : ŞİRKETİ 

ADRESİ    : ŞİRKET  ADRESİ 

PERSONELİN ADI –SOYADI   :   ADI  SOYADI 

TC KİMLİK NUMARASI  :  TC  KİMLİK 

DOĞUM YERİ VE YILI  :  DOĞUM  YERİ  VE  YILI 

İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI YER  : Personel, işverenin aynı il sınırları içinde ya da yakın lokasyondaki komşu illerde hizmet verdiği işyerlerinde işveren veya vekilinin göstereceği yerlerde çalışmayı kabul ve taahhüt eder.İşveren, İşçiyi devamlı veya geçici olarak il sınırları içinde veya dışında bir başka işyerinde de çalıştırabilir. Keza işveren İşçinin çalışmakta olduğu işyerini başka yere naklettiği takdirde Personel yeni işyerinde herhangi bir itirazda bulunmaksızın çalışmayı peşinen kabul eder. Başka bir ildeki işyerine nakledilen İşçi üç (3) işgünü içerisinde yeni görevine başlamak zorundadır. Aksi halde, işverenin 4857 / 25 II bendi uyarınca bildirimsiz fesih hakkı doğar.

İŞ TANIMI           : İşçinin yapacağı iş GÖREVİ ÇALIŞACAĞI POZİSYON  ’dir. İşveren, İşçiye, önceden muvafakatini almadan aynı veya başka işyerlerinde başka bir iş verebilir. Personel, bunu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

ÜCRET    :İşçinin ücreti brüt/ay/gün  ÜCRET  AYLIK  GÜNLÜK MAAŞ ÜCRETİ ’TLdir. İşveren lüzum gördüğü takdirde mevcut ücret sistemlerinde değişiklik yaparak İşçinin ücretini aylık veya gündelik olarak tespit edebilir. İşçiye aylık ödendiği takdirde bu ücret 1 aylık tam çalışma karşılığı olup bu süreye rastlayan ve çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin ücretleri bu ücrete dahildir. Personel, bu çalışmalar için ek ücret talep edemez.

İşçiye, İşverence verilecek primler sözleşmelerle belirlenmedikçe ihtiyari olup, İşveren bunların miktar ve ödeme şeklini değiştirebileceği gibi bunları ödemeden tamamen de vazgeçebilir. İşçiye daha evvelce prim ödenmiş olması Personellehine kazanılmış hak teşkil etmez.

İşçi, ücretlerini ve varsa sair haklarını tanımlandığı işyeri online portalı üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak ücret bordrosunda inceleyebilir. Tahakkuk eden ücretinin banka hesabına yatırılmasından itibaren 7 gün geçmesine rağmen herhangi bir itirazda bulunmamış ise, gerek ilgili aya gerekse evvelki aylara ait bütün hak ve alacaklarını almış ve İşvereni bütün borçlarından ibra etmiş sayılır.

SÖZLEŞME SÜRESİ  : İşbu belirsiz süreli iş sözleşmesi İŞE  GİRİŞ  TARİHİ  tarihinde başlamış olup, taraflardan birince feshedilene veya kanuni gerekliler dolayısıyla sonlandırılana kadar devam eder.

İşçi deneme süresi kaç gündür

DENEME SÜRESİ  : Deneme süresi, işçinin istihdam edildiği tarihten itibaren iki (ay) olup taraflar bu süre içerisinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız olarak feshedebilirler. Deneme süresi geçtikten sonraki dönem dahil olmak üzere; İşçinin yapılacak iş için kendisinde aranan özelliklerde işvereni hataya düşürdüğünün anlaşılması veya kendisinde bulunan vasıflar konusunda işvereni hataya düşürerek sözleşme yapılmasını sağlamış olması, hile ile bunu gizlemiş olması halinde bu husus sözleşmenin bildirimsiz olarak haklı sebeplerle feshine sebep olacaktır.

Çalışma süreleri yönetmeliği

Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir.

İşyerleri genel olarak haftanın 7 günü faaliyette bulunduğundan haftalık iş programı İşçinin haftanın bir günü hafta tatili yapabilmesi esasına göre işverence düzenlenir. Ancak tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, farklı şekilde dağıtabilir. İşveren, işyerlerinin birinde veya hepsinde aylık, haftalık, günlük denkleştirme çalışması uygulayabileceği gibi bunların hepsini birlikte de uygulayabilir. Bu şekilde denkleştirilmiş çalışma süresi uygulandığında, dört aylık süre içerisinde İşçinin haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati geçemez.

İşçi, İşveren kendisinden talep ettiği takdirde fazla mesai yapmayı ve genel tatil günlerinde, denkleştirme usulü çalışmayı peşinen kabul eder. Personel, İşverenin talebi olmaksızın kendiliğinden fazla mesai yapamaz.

İşçi, İşveren tarafından tespit edilen günlük ve haftalık mesai çalışma saatleri ile ilgili düzenlemelere uymak zorundadır.

İşveren işin icaplarına göre işin başlama ve bitiş saatlerini tanzim eder. Bunları Personelin rızasını almadan değiştirebilir. İşveren İşçinin rızasını almadan dinlenme sürelerini uzatabileceği gibi, kanuni haddin altına inmemek şartıyla kısaltabilir. Dinlenme süreleri çalışma süresinden sayılmaz. İşveren dinlenmeleri bir defada verebileceği gibi bölerek birkaç defada da verebilir. İşveren İşçiler arasında nöbetleşe dinlenme uygulayabilir. İşveren yukarıda bahsi geçen değişikleri yürürlüğe koymadan en geç bir gün evvel İşçiye bildirir.

İşveren dilediği takdirde, İşçilerin çalışma saatlerini gece saatleri olarak da belirleyebilir. Bu bağlamda Personel işveren tarafından belirlenen gün ve saatlere uygun olarak gece sayımlarına katılmayı da kabul eder. Bu suretle gece çalıştırılan İşçiler, izleyen haftada gündüz çalıştırılır. Ancak İşveren, gece ve gündüz çalışmalarını, iki haftaya çıkarabilir.

Personel, haftalık normal çalışma süresini, işyerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceğini kabul eder.

FAZLA ÇALIŞMA               : Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır. İşçi, işveren tarafından gerek duyulması halinde fazla çalışma yapmayı şimdiden kabul eder.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Her bir fazla çalışma için verilecek saatlik ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmiş halidir.

İşyerimizde fazla çalışmalar hususunda iki aylık denkleştirme esası uygulanır. Buna göre, bazı haftalarda 45 saati aşan çalışmalar gerçekleşse dahi, bu süreler iki ay içindeki tüm çalışmalar toplanarak haftalara bölünmek suretiyle denkleştirmeye tabi olduğundan fazla mesai sayılmaz ve karşılığında fazla mesai ücreti ödenmez.

Telafi çalışması yönetmeliği

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti verilmez.

ÖZEL ŞARTLAR   :

PERSONELİN HAK VE SORUMLULUKLARI

1.1- İşçi, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, şirketin vereceği bütün işleri ve görevleri özen ve titizlikle yapmayı kabul ve taahhüt eder. İşveren tarafından işçinin yaptığı işleri takip ve kontrol edebilmek için kullanılan online sistemler işçi tarafından aktif olarak kullanılacaktır. Sistemin gerekliliği olarak Personel işe başladığında check in, bitirdiğinde check out yapmak, yaptığı işe ilişkin görselleri sisteme yüklemek zorundadır.  Bu iş ve işlemler personelin yaptığı işin ayrılmaz bir parçası olmakla bu sistemlerin aktif olarak kullanılmaması durumda İş Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince işçinin iş sözleşmesi feshedilecektir.

DİKKAT!  Zorunlu hizmet 2 yıla 1 kademe dilekçe örneği

1.2- İşçi, görevin ifasında ve işyeri disiplininin sağlanmasında; işverenin talimatlarına, işveren tarafından belirlenen çalışma kurallarına, işyerinin genel kural ve politikalarına uyacağını kabul ve taahhüt eder. İşçi her ne kadar farklı şirketlere hizmet verecek olsa da işçinin işvereni ŞİRKETİ  ’dir. İşçiye emir ve talimat verme yetkisi sadece İşveren’ine ait olmakla hizmet verilen şirketlerin personel/yöneticileri tarafından verilecek emir ve talimatlar işçiyi bağlamayacaktır. Personelhizmet verilen şirketlerin personel/yöneticilerinin, işverenin emir ve talimatlarıyla çelişen hiçbir emir ve talimatı uygulamayacaktır.  Aksi durumda İş Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince işçinin iş sözleşmesi feshedilecektir.

1.3- İşçi, kendisine verilen işi özenle yapmak, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine riayet etmekle yükümlüdür.

1.4- İşçi, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edavatı kullanmamayı, görevinden başka şeylerle uğraşmamayı kabul ve taahhüt eder. Personel görevi nedeniyle, kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, elektronik teçhizat vb. eşyanın özenle kullanılmasından ve muhafazasından; hasar ziyan görmesinden sorumludur. İşçi, iş sözleşmesinin, kendisi veya işveren tarafından sona erdirilmesi halinde, ayrıca ihtara gerek kalmaksızın bu eşyaları hasarsız bir şekilde teslim etmeyi, aksi halde işverenin zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

1.5- İşçi, görevi nedeniyle işveren ve işyeriyle ilgili olarak sahip olacağı sırları üçüncü şahıs ve kurumlara veremez; onlarla paylaşamaz. İşçinin bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde işverenin tazminat hakkı saklıdır.

1.6- İşçi, işverenin yazılı izni olmaksızın başka herhangi bir işyerinde çalışamaz, ortak olamaz, herhangi bir sıfatla görev alamaz. İşveren, bu izni verip vermemekte serbesttir ve takdir hakkından dolayı sorumlu tutulamaz.

1.7- İşçi, gerekli görüldüğü takdirde işyeri içinde unvanı ve niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde işveren tarafından geçici veya devamlı olarak veya sözleşme süresi sona erene dek görevlendirilebileceğini ve bu talimatlara uyacağını kabul eder.Personel, işverenin işin görülmesi hakkını devir sırasında personelin yazılı rızasını almak koşuluyla geçici olarak başka bir işverene devredebilme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

1.8- İşveren, gerekli gördüğü takdirde işçiyi, şirkete bağlı aynı veya farklı illerdeki işyerlerinin birinden diğerine daimi veya geçici olarak tayin etme hakkına sahiptir. İşçi, bu değişikliklere uymayı kabul ve taahhüt eder.

1.9- İşçi, işveren tarafından düzenlenen günlük ve haftalık çalışma saatlerine uymayı kabul ve taahhüt eder. Çalışma saatine uymadığı veya mesaiye geç kaldığı durumlarda; işçinin çalışmadığı saat ücretleri kesilir. Bir ay içinde iki kez çalışma saatine uymayan işçiye ihtar verilir. İhtar almış işçinin bir daha geç kalması durumunda iş sözleşmesi, İş Kanununun ilgili hükümleri uyarınca haklı ve geçerli nedenle feshedilir.

1.10- İşçi ücreti işbu sözleşmede brüt ücret olarak belirtilmiş olup her ayın en geç 10. İş günü banka hesaplarına yatırılır.

1.11- İşçi, ay sonunda tahakkuk eden ve kendisine ücret bordrosu ile belirlenen ödemelere bir hafta içerisinde itiraz edebilir. Aksi halde bordroya mutabık kaldığı kabul edilmiş sayılır.

1.12- İşçi, işverenin gerekli gördüğü hallerde fazla çalışma yapmayı, 4857 Sayılı Kanun’un 64. Maddesine uygun olarak telafi çalışması yapmayı kabul ve taahhüt eder. İşçi, kendisine tebliğ edilmedikçe kendiliğinden fazla mesai yapmamayı, yapması halinde fazla mesai ücreti istemeyeceğini peşinen kabul eder.

1.13- İşçi, işverenin gerekli gördüğü hallerde genel tatil günlerinde, ulusal bayramlarda ve haftalık tatil günlerinde çalışmayı kabul ve taahhüt eder. İşçiye hafta içi bir gün haftalık izninin verilmesi halinde “Pazar” günleri iş günü sayılacağından işçiye ek ücret ödenmeyecektir.

1.14- İşçi, işverenin gerekli gördüğü hizmet içi eğitimlerle görevinin gerektirdiği diğer tüm eğitimlere katılmayı kabul ve taahhüt eder.Bu çeşit işçiden zorunlu hizmet talep edilebilir. İşçilere; iş güvenliği, hijyen (sadece gıda sektöründe görev alacak işçilere verilmektedir), satış destek stratejileri ve ürün marka eğitimleri, kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri verilmektedir. Ayrıca işe girişte sağlık belgeleri için de ödemeler yapılmaktadır. İşveren, bu eğitim masraflarını, işe başlama tarihinden itibaren iş akdini haklı bir gerekçe olmaksızın fesheden veya İşverence haklı bir nedenle iş akdi sonlandırılan İşçi’den talep etmek hakkına sahiptir.

1.15. Müşteriden veya mal verenden bahşiş veya hediye alan, müşteriye kaba davranan ve/veya işverenin talimatlarına uymayan İşçinin iş sözleşmesi bildirimsiz olarak feshedilir.

1.16.İşçi, mesai saatleri içerisinde iş akışının bozulmaması ve çalışmaların etkilememesi adına Whatsapp gibi iletişim ve sosyal medya programlarını zaruri ihtiyaçları aşan ölçüde, genel ahlaka ve örf adete aykırı şekilde eğlence amaçlı kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu durumun ihlali halinde işçinin iş sözleşmesi, İş Kanununun ilgili hükümleri uyarınca haklı ve geçerli nedenle feshedilir.

1.17. İşçi, kendisine işveren tarafından tahsis edilen ya da kendisine ait kişisel iletişim aracından yapacağı sosyal medya yazışmasında davalı işveren aleyhine tutum ve davranış olarak nitelendirilebilecek ve güven ilişkisini zedeleyecek nitelikte üslup kullanmayacağını, üslubuna dikkat edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu durumun ihlali halinde işçinin iş sözleşmesi, İş Kanununun ilgili hükümleri uyarınca haklı ve geçerli nedenle feshedilir.

1.18. İşçi, mesai saatleri içerisinde (öğle yemeği ve ara dinlenme süreleri de dahil olmak üzere) iş amaçlı bilgisayarı, telefon vb araçlarla genel ahlaka ve örf adete aykırı şekilde uygunsuz ve/veya müstehcen nitelikli internet sitelerine girmeyeceğini, söz konusu nitelikte görüntü izlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu durumun ihlali halinde işçinin iş sözleşmesi, İş Kanununun ilgili hükümleri uyarınca haklı ve geçerli nedenle feshedilir.

1.19.Rut dahilinde, hizmet götürülen noktalardaki çalışma yerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği acil durum, bina ve güvenlik önlem ve kurallarına uygun davranmayı kabul beyan ve taahhüt eder..

1.20. İşçi, işveren tarafından çıkarılan veya çıkarılacak genelge, sirküler, yönetmelik, tamim, emir, duyuru; Güvenlik El Kitapçığı vb düzenlemeleri şirket iç hukuk düzenlemesi olarak kabul etmekte olup bu sözleşmenin eki ve tamamlayıcısı olduğunu,işverence çıkarılmış veya çıkarılacak olan işyeri yönetmelikleri ile çalışma prosedürlerine uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Disiplin Talimatında öngörülen cezaların kendisine uygulanmasına muvafakat eder. İşçi, işbu sözleşmeyi imzalamakla işyerindeki tüm yasal düzenlemeleri okumuş ve itirazsız kabul etmiş sayılır.

1.21. İşçi yıl içerisinde farklı gelir vergisi dilimlerine tabi olması, yasal mevzuatın devlet tarafından değiştirilmesi ve benzeri durumlarda meydana gelecek ücret değişikliklerini kabul eder.

DİKKAT!  İş teklifi mektubu örneği

1.22. İşyerinde üretilen veya işyerinde bulunan her türlü mamul ve yarı mamul maddeleri işverenden izinsiz olarak işyeri dışına çıkarmayacağını kabul eder.

1.23. İşçi, ikamet adresinde değişiklik olursa bunu yazılı olarak bir hafta içinde işverene bildirmek zorundadır. Personel, işçi özlük dosyasındaki bilgilerin güncelliğinden sorumlu olduğunu aksi halde dosyasındaki adrese yapılan tebligatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

1.24. İşçi işyerinde kasten, ihmal ya da savsaklama yüzünden sebep olduğu her türlü zararı ödeyeceğini, bu zararın yasada belirtilen işten çıkarılmayı gerektirecek miktarı geçmesi durumunda işverence iş sözleşmesinin feshi halinde bu fesih nedeniyle herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını, meydana getireceği zararın ücret, yılık izin, fazla çalışma alacağı varsa ikramiye ve varsa ikramiye ve tazminatlarından mahsup edilmesine muvafakat ettiğini, önceden herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın muaccel hale geleceğini kabul eder.

1.25 İşçi, işyerinde çalışırken edindiği elde ettiği bilgiler sonucu fikri ve sınai mülkiyete konu olabilecek buluşlar, tasarımlar, iyileştirmeler telif yasası hükümleri gereğince elde edilebilecek telif haklarının mülkiyetinin işverene ait olduğunu bu haklar üzerinde tüm tasarrufun işverene ait olup işçinin herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını, ücretinin bu hakları da kapsadığını doğmuş ve doğabilecek haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

1.26İşçi, iş için verilmiş bulunan elektronik ortamdaki haberleşme araçları ile kablolu ve kablosuz iletişim araçlarını işi aksatacak ve işverene mali yük getirecek tarzda kullanmayacağını, işveren tarafından verilen bilgisayarla yapılan her türlü haberleşme ve işlemler işveren tarafından denetlenebileceğini, işçinin n buna muvafakat ettiğini bunun kişisel haberleşme özgürlüğüne müdahale anlamı taşımadığını kabul ve taahhüt etmiştir.

1.27 İşçi, iş sözleşmesi yapıldığı sırada sigara içmediğini, sözleşme süresince işyeri dâhilinde sigara içmeyeceğini, işyerine alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı, aksi halde sadakat borcuna aykırılıktan ve işverenin güvenini kötüye kullanmak fiilinden iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirileceğini kabul ve taahhüt eder.


1.28 İşçi , yukarıda belirttiği adreste ikamet ettiğini, ikamet ettiği noktaya işyerinin servisi varsa yararlanabileceğini, adresini değiştirmesi halinde taşındığı mahale servis varsa işverenin belirlediği noktadan yararlanabileceğini, daha önce yararlandığı servisin kendisine müktesep hak oluşturmayacağını bu durumda yol masrafını kendisinin karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.  Ayrıca personel işyerine ait olan veya işyerinin kiraladığı şirket aracıyla çalışırken rutu değiştiğinde veya proje maliyetleri değiştiğinde kendisine araç tahsis edilmeksizin çalışacağını araç tahsisin müktesap hak oluşturmayacağını, bu durumda yol masrafını kendisinin karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. İşveren tarafından kiralanan şirket aracını kullanan işçi yıl içinde 3 defadan fazla trafik cezası alır ise personele ihtar verilerek araç kullanımına son verilebilir.

1.29. İşçi, işyerine kesici, delici ve yaralayıcı alet getirmeyeceğini, iş güvenliğini tehlikeye sokabilecek madde sokmayacağını, yaşa dışı eylem ve gösterilere katılmayacağını, aksi halde sadakat borcuna aykırılıktan ve işverenin güvenini kötüye kullanmak fiilinden iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirileceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca işçi sosyal medya nezdinde yapacağı siyasi vb. benzer paylaşımlarda işverenin unvanın görünmeyeceğini, paylaşımlarında firmanın logosunun yer almayacağını kabul ve taahhüt etmektedir

1.30. İşçi, işyerinden kendi isteği ile ayrılmak istemesi halinde çalışma süresine göre iş Kanunu’nun 17. maddesinde belirtilen süre öncesinden işverene yazılı bildirimde bulunacağını aksi halde hiçbir ihbara gerek kalmaksızın tüm hak edişlerinden (ücret, fazla çalışma, izin ücreti, ikramiye, nakdi sosyal yardım vb.) ihbar tazminatının mahsup edilmesini kabul eder.

1.31. İşçi, yıllık izin hakkını iş yasasındaki hükümlere uygun olarak işverenin iş şartlarına göre tespit ettiği tarihte kullanacaktır. İşverence toplu izin kullandırılması hali hariç olmak üzere, ücretli izin hakkı olmadığı halde yazılı talebiyle kendisine izin verilmiş bulunan işçi, izin hakkını kazanmadan işyerinden ayrılması durumunda kendisine ödenen izin ücreti kadar tutarın alacaklarından mahsup edilmesini, alacağı yoksa işyerine borçlanmayı ve bunu ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4857 sayılı iş Kanunu’nda öngörülen Yıllık Ücretli izinleri kullanma tarihleri işverence işlerin durumuna göre belirlenir. İşverenin gerek görmesi halinde yıllık ücretli izinleri üç parçaya bölerek kullandırabileceğini personel kabul ve muvafakat eder.

İŞVERENİN HAK VE SORUMLULUKLARI

2.1- İşveren, İşçiye ücretini çalıştığı her ayı takip eden ayın en geç 10. işgünü mesai bitimine kadar ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

2.2- İşveren, işçinin işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, Personel sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

2.3- İşveren, İşçinin ücretine zam yapılmasıyla ilgili mutlak takdir hakkına sahiptir.

2.4- İşveren, takdir etmesi halinde işçiye ücretsiz izin verebilir. Ücretsiz izin süresince personele herhangi bir ücret ödenmez.

2.5.İşveren, işçiye e evlilik halinde 3 gün, ana-baba-kardeş-eş ve çocukların ölümü halinde 3 güne kadar izin verir. Ancak, bu izinlerin ücretinin ödenip ödenmeyeceği tamamen işverenin takdirindedir. İşveren, 4857 sayılı iş Kanununda belirtilen kıdeme göre 14 – 20 ve 26 gün ücretli izin vermek zorundadır   İşveren, işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir.

SÖZLEŞME SÜRESİ, FESİH VE TAZMİNATLAR

3.1- Taraflar işbu sözleşme maddelerinde yazılı sorumlulukları yerine getirmemeleri halinde; iş sözleşmesinin karşı tarafça herhangi bir tazminat ödemeksizin haklı nedenle feshedilebileceğini kabul ederler.

3.2- İşbu sözleşme belirsiz süreli iş sözleşmesi hükümlerine tabidir.

3.3- İşbu sözleşme, İş Kanunu hükümlerine uygun olarak taraflardan birisince feshedilebilir veya sonlandırılabilir. 3.4 Taraflar deneme süresi içerisinde iş sözleşmesini ihbar önellerine uymadan sona erdirebilirler. Bu durumda personelin ücret ve diğer hakları saklıdır.

3.5 Taraflar (işveren ve işçi) her zaman anlaşarak iş bu sözleşmeyi feshedebilir. İşverenin hizmet verdiği kuruluşla yaptığı hizmet sözleşmesinin sone ermesi halinde, ya da işveren tarafından işçinin işe alınmasını gerektiren sebebin sona ermesi durumunda, iş bu sözleşme kendiliğinden sona erer.

3.6 Sözleşmenin taraflarından herhangi birisi sözleşmeyi feshetmek isterse; 4857 sayılı iş Kanununun

17.maddesindeki ihbar önellerine uygun olarak, personelin işyerindeki kıdemine göre önceden karşı tarafa yazılı olarak haber vermek zorundadır. Haber verilmemesi halinde tarafların ayrıca tazminat iste hakkı saklıdır.

3.7 Birinci (1) maddede belirtilen hususlara işçi tarafından uyulmaması veya 4857/18,25. maddelerine göre yapılacak fesihlerde işveren/işveren vekili, gerekli görmesi halinde işbu sözleşmeyi feshedebilir, işçi de sözleşmenin haklı ve geçerli nedenle feshedilmiş olacağını kabul ve beyan eder.

3. Hizmet verdiğiniz projenin tamamlanması veya ortadan kalkması durumunda, iş sözleşmesinin kendiliğinden sona erebileceğini, personel iş sözleşmesinin tüm haklarının ödenerek sona erdirilebileceğini, taraflar bunun geçerli bir sebep olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

3.9. İşçinin in proje bazlı çalışması esas olup, projenin değişmesi halinde eski projeden herhangi bir ücret alacağı (ücret, proje mesuliyet geliri ve diğer sosyal haklar) bulunmadığını, yeni projenin çalışma koşullarının (ücret ve diğer haklar) uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İŞVERENİN VEYA MÜŞTERİLERİNİN ZARARINI TAZMİN VE FESİH

İşveren, İşçinin ihmal, tedbirsizlik veya kasıtla İşverenin, müşterilerin veya 3. Şahısların araç, malzeme, mal ve tesislerinde sebep olduğu zararlar sebebi ile istediği takdirde, sözleşmeyi haklı olarak feshedebilir, zararı kısmen veya tamamen Personel’e tazmin ettirebilir veya uygun gördüğü taksitlerle İşçinin ücretinden kesebilir. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 35. maddesi gereği İşçinin aylık ücretinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Personel bu zarar ve ziyanların maaşından kesilmesini peşinen kabul eder.

5-) SON HÜKÜMLER

5.1- Sözleşmede düzenlenmemiş konularda başta 4857 Sayılı İş Kanunu olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri saklıdır.

5.2-İş sözleşmesi belirsiz süreli olmasına rağmen personelin İş Kanunu’nun 20.maddesi uyarınca açabileceği davalarda taraflar ihtilafı Özel Hakeme götürmeyi ve ihtilafı Özel Hakemde çözmeyi kararlaştırmışlardır. Özel hakemin kurulması ve çalışması usul ve esaslarında Hukuk Usulü Muhakemeleri kanunu uygulanır. Belirtilen uyuşmazlık dışında çözüm merciiİstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.

5.3- İşbu sözleşme İŞE  GİRİŞ  TARİHİ   Tarihinde tanzimle okundu ve kabulle imzalandı.

İşveren/ İşveren Vekili                 Personel

(Kaşe-İmza)        (İmza)

Belirsiz süreli iş sözleşmesi doldurulmuş örneği word office uygulaması ile üzerinde değişiklikler yaparak, kendinize göre uyarlayabilirsiniz.

( 2 ) Değerlendirme
  1. Çok detaylı okuma fırsatım olmadı. Ancak yazan kişi harbiden her maddeyi, her seçeneği değerlendirmiş. Bundan sonra da eğer Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği lazım olursa bu şablon üzerinden düzenlemeler yapacağım.Her şey düşünülmüş olsa da farklı iş kollarına göre farklı eksiklikler bulunabiliyor. Bu nedenle insan kaynakları olarak çalıştığımız firmanın iş koluna göre kolayca düzenlemeler yapabiliriz.

  2. Hayırlı akşamlar benim bir tane sorum olacak ben yaşlılık aylığı alıyordum 9 sene oldu kıronik hastalığım şekerhastasıyım insülin kullanıyorum var birsirkete beden işçişi olarak çalış maya ğittik ğüvenlik TC lerimizi aldı ve muhasebe ye bildirmiş muhasebe de a4 zorunlu siğorta ğirişi yapmişlar daha sonra öğrendikleri maaş şim kesmişler daha sonra 033-iş sözleşmesi feshi yaptık tekrar maaş bana bağlanırmı acaba nasıl bir yol izlemem ğerekiyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.