DilekceHocasi.com Amblem
Dilekçe Hocası / İş Kanunu / Gizlilik sözleşmesi örneği

Gizlilik sözleşmesi örneği

Mart 23, 2020 0 10.206

Dilara AKSÜYÜREK :
Merhabalar, çeşitli firmaların saha işlerini yürütmekte olan bir şirketin insan kaynaklarında çalışan bir görevliyim. Patronumuz çeşitli nedenlerden dolayı işçilere gizlilik sözleşmesi imzalatmamızı istedi. Ancak bu durum ile ilgili daha önce bir hazırlık yapmadım. Sıfırdan hazırlık yapmak da bir hayli zaman alacak gibi görünüyor. Eğer sizin elinizde daha önce hazırlanmış bir gizlilik sözleşmesi örneği var ise paylaşabilir misiniz? En azından çalışmakta olduğum şirkete göre üzerinde çeşitli düzenlemer yapabilirim.

Sayın Dilara AKSÜYÜREK ;
Aşağıya ilgili gizlilik sözleşmesi dahil edilmiştir. Dilerseniz direkt olarak sayfanın en alt bölümünden word formatında indirebilirsiniz.

Madde1:  Gizlilik İlkesi

 1. İşgören , İşveren ‘e bağlı olarak çalıştığı sırada, gerek kendi işiyle alakalı gerekse işi dışında herhangi bir surette İşveren’in işi ve işlemleriyle ilgili öğrendiği tüm bilgileri ( ticari sır ve ticari sır kapsamı dışında , müşteri bilgisi , işverenin finans bilgileri, vb..) hiçbir kişi ya da kuruluşlara bildirmeyeceğini , sır saklama yükümlülüğü olduğunu iş bu sır saklama yükümlülüğü kapsamında çalışma arkadaşlarıyla almış olduğu ücret ve diğer sosyal haklar konusunda bilgi paylaşımda bulunmayacağını ve sır saklama yükümlülüğü kapsamında olan  iş bu bilgileri iş akdi süresince ve sonrasında kesinlikle kendi özel ve ya ticari amaçları ve/veya diğer herhangi bir üçüncü kişi ve kuruluş nam veya hesabına kullanmayacağını , kullandırmayacağı,bu amaç doğrultusunda diğer işgörenlerin de bu yükümlülüğe uyması dahil her türlü tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. İşgören, işveren’e bu gizlilik sözleşmesiyle yükümlediği sır saklama yükümlülüğü kapsamında olan herhangi bir bilgi ve belgeyi üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyecek, aynı zamanda kamuya ve/ veya görsel ya da yazılı basına açıklamayacaktır.
 3. Yasal mercilerin işverene ait herhangi bir bilgi ve belge istemesi durumunda iş akdi sona erse dahi bu tür bilgi veya dokümanı vermeden önce derhal yazılı olarak işvereni bildirecektir. Bu kapsamda dahi işverene ait bilgiler ve işlemler gizli tutulacak işverenin yazılı talimatı doğrultusunda hareket edilecektir.
 4. İşgören işverenin izni olmaksızın işyerine ait hiçbir bilgiyi, belgeyi, cihazı, bilgisayarı ve diğer ilgili tüm materyalleri iş yeri dışına çıkarmayacaktır. Sır saklama yükümlülüğü işveren ile iş akdi sona erdikten sonra da devam edecektir
 5. İşgören kendisine tahsis edilen belgeleri, bilgileri, cihazı, bilgisayarı ve diğer ilgili tüm materyalleri işyerinde çalışsın ya da çalışmasın bir başkasının kullanıma sunmayacak, kullanıma açmayacaktır. Kendi iş program çerçevesinde işyerinde system kapsam dahilinde ilgili işgörenlerle yaptığı paylaşımlar bu hükmün kapsamında değildir.
 6. İşgören, işyerinde iş gören veya çalışmayan herhangi birisinin, işverene ait belgeleri, bilgileri veya diğer ilgili tüm materyalleri bu gizlilik sözleşmesini ihlal eder şekilde paylaştığını, kullanıma açtığını, bu sözleşmeye ihlal eder davranışlar gördüğünde haberdar olduğunda derhal işverene durumu bildirecektir.
 7. Şifreleri diğer iş görenler veya üçüncü kişiyle paylaşamazlar.

Madde2                      : İş Koşulları Ve Özel Şartlar

 1. İşgören,işveren tarafından görevlendirildiği rotasyonda bulunan mağazalarda,marketlerde işveren tarafından tanzimi ve teşhiri talep edilen ürünler dışında iş verenin bu yönde yazılı talebi olmaksızın mağazada veya marketlerde bulunan iş görenin tanzim ve teşhir için görevlendirilmediği üçüncü kişilere ait ürünleriyle hiçbir şekilde ilgilenmeyecek olup farklı markalara ait ürünlerin tanziminde , teşhirinde ve promosyon organizasyonlarında görev almayacağını , iş bu ürünlerle ilgili her nam adı altında olursa (prim , ikramiye, numune vb) kendi lehine maddi kazanç sağlamaya yönelik eylemlerden kaçınacağını ,işverenden gizli olarak iş bu ürünlerin ait olduğu şirketlerle hiçbir şekilde iş gören – işveren ilişkisi içerisine girmeyeceğini , görevli olduğu ürün dışında harici hiçbir işveren lehine çalışmayacağını kabul ve taahhüt eder.İş bu gizlilik sözleşmesindeki maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden işgören,işverenle olan iş akdinin işveren tarafından tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesh edileceğini kabul eder.
 2. İşgören, işveren tarafından verilen tüm talimatları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. İşgören, iş görme edimini yerine getirirken işin konusu olan ürünlere ilişkin promosyonları, numune ürünleri, şase, hediye ürünleri saha sorumlusunun / yöneticisinin onayı olmaksızın görevli olduğu noktadan dışarı çıkaramayacağını kabul ve taahh üteder.
 3. İşgören mesai saatlerinde işi gereği gitmiş olduğu farklı platformlarda ( otel , konferans , yıllık toplantı vb..)sadece kendini temsil etmediğini bilmekte,iş verenin itibarını zedeleyecek her türlü davranışlardan kaçınacağını , ahlak ve dürüstlük kurallarına uygun hareket edeceğini, işi gereği gitmiş olduğu otellerde , konferans salonlarında vb… mesai saatleri içinde olsun olmasın iş bu platformlarda bulunan malzemelerden almayacağı , her türlü zarar verici davranıştan kaçınacağını gizlilik sözleşmesine göre kabul ve taahhüt eder.
 4. İşgören, rotasyonun bulunan yerlere zamanında gideceğini, iş bu bölgelerdeki edimlerini eksiksiz yapacağını taahhüt eder. İş gören rotasyonunda bulunan noktalara gidip gelmek için şirkettarafındanverilecekolanyolmasraflarınıveişigereğişirkettarafındankendisineödenen diğermasraflarıgerçeğeuygunolarakbeyanedeceğinikabuleder.İşçi,buyükümlülüğüaykırı hareket ederek kendisine haksız kazanç sağlamış olması halinde işveren tarafından iş akdinin tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedileceğini, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak haksız kazanç elde ettiği miktarı faiziyle birlikte işverene ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 5. İşgören, görevlendirilmiş olduğu noktadaki tanzim ve teşhirleri, gizlilik sözleşmesine göre noktada gerçekleşen satışları doğru ve süresinde işverene bildirmekle yükümlüdür.
DİKKAT!  Geçici görevlendirme dilekçesi örneği

İşgören, işgörme edimini yerine getirirken amiri konumunda olan saha çalışanlarına ve diğer çalışanlarına nezaketli ve görgü kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, müşterilere kibar davranacağını kabul ve taahhüt eder. İşçiler nezaketsiz ve ahlak – iyiniyet kurallarına aykırı iş bu davranışları gerçekleştirdiği takdirde işveren tarafından hakkında tutanak tutulacağını işbu eylemlerin süreklilik arz etmesi halinde iş akdinin tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesh edileceğini kabul eder.

MADDE3                   : Kişisel verilerinkorunması

 1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, “kişisel verilerin sahibi” işgören “veri sorumlusu” ise işverendir.
 2. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmekte olup, 4857 Sayılı İş Kanununun 75. maddesince düzenlenen özlük dosyasında muhafaza edilen tüm bilgi ve belgeler kişisel veri kapsamındadır. Özlük dosyasında yer alan, kimlikfotokopisi,adlisicilkaydı,ikametgâh,fotoğraf,cv,diploma,askerlikdurumunugösterir belge, sağlık raporları, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, aile durum bildirimi, engelliliği gösterir rapor, vergi indirim yazısı ve eğitim belgeleri, iş gizlilik sözleşmesi ve iş ilişkisinden kaynaklanan diğer yasal belgelerde yer alan tüm bilgiler kişisel veri olarak kabuledilmiştir.
 3. İşgören, iş ilişkisinin yürütümü açısından yasal olarak tutulması gereken ve kendisinden istenen kişisel verileri işverene vermek zorundadır. Kişisel veri kapsamındaki bilgi ve belgelerin usulüne uygun şekilde verilmemesi nedeniyle, işverenin yerine getiremediği yasal yükümlülükler nedeniyle doğabilecek zararlardan iş gören sorumludur.
 4. Kişisel verilerin, elde edilmesi, depolanması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi gibi verilerin üzerinde yapılan her türlü işlemin usulüne göre yapılması işveren sorumluluğundadır.İşveren, gizlilik sözleşmesine göre verilerin usulüne uygun olarak işlenmemesi nedeniyle doğabilecek zararlardan dolayı, 6698 Sayılı Kanun kapsamında hukuki işlemlerin yapabileceğini kabul etmiştir.
 5.     İşveren,tüm kişisel verileri iş ilişkisinin ispatlanması,ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması, Maliye, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurumlara yasal bildirimlerin yapılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi amacıyla kullanmayı kabul etmiştir. Tüm bu kişisel veriler yasal olarak işverenin yerine getirmesi gereken yükümlülükler dâhilinde gerekli kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak,aktarılacak ve işlenecektir. İşgören, gizlilik sözleşmesindeki kişisel verilerin yasal yükümlülükler ve işbu madde hükmü çerçevesinde işleneceğinin, aktarılacağının ve paylaşılacağının bilgisine sahip olup bu hususta İşveren ile mutabıktır.
 6. İş gören kendisine ait kişisel verilerin elde edilmesi, depolanması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi,değiştirilmesiolmaküzereverilerinneşekildeişlendiğinedairbilgileri,veriyi işleyen olarak İşveren tarafından yetkilendirilen insan kaynakları sorumlusundan alabilecektir. İş gören, kişisel verilerin işlenmesine yönelik bilgi alacağı birim ve sorumluyu tanımış ve kabul etmiştir.
 7. İşgören, işverene iletmiş olduğu kimlik, adres vs. gibi bazı kendisine ait kişisel verilerin işveren tarafından işin yürütümü ile ilgili olarak kullanılabileceğini, bu kullanıma peşinen muvafakat ettiğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırılık teşkil etmediğini beyan ve taahhüt etmiştir.
 8. İş gören , görevi nedeniyle veya göreviyle ilgili olmasa dahi herhangi bir şeklide edindiği İşveren ve faaliyet alanı ile ilgili bilgi veya sırları veya diğer çalışanlara, misafirlere, tedarikçilereveİşverenŞirketfaaliyetleriileilgilitümgerçekvetüzelkişilereaitkişiselverileri İşverenin yazılı onayı olmaksızın yazılı, sesli ya da görüntülü olarak veya elektronik ortamda kullanmayacağını, saklamayacağını, ifşa etmeyeceğini, ücret bilgisi dâhil, iş hayatına ilişkin tüm bilgi ve sırları üçüncü şahıslar ve diğer Çalışanlar ile hiçbir sebepten dolayı paylaşmayacağını, yazılı ve görsel basında veya sosyal iletişim mecralarında bu kapsamda herhangi bir paylaşımda bulunmayacağını,kişisel verileri hiçbir şekilde işlemeyeceğini,Kişisel verilerin Korunması Kanunu’na aykırı hareket etmeyeceğini, İşverenin güvenini kötüye kullanmayacağını ve bu yolla şahsi çıkar sağlamayacağını taahhüt etmiştir. Personel işbu madde hükmüne aksi davranışı halinde kendisine ait iş gizlilik sözleşmesinde bu hususta öngörülmüş varsa cezai şart ve sorumlulukların yanında doğacak menfi müspet her türlü zararlardan bizzat sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüteder.
 9. İş gören, işveren tarafından kendisine işi gereği tahsis edilen tablet, bilgisayar gibi elektronikaletlereişigereğigirmesigerekenbilgileridüzenliolarakgireceğinikabulvetaahhüt eder. İş gören girmiş olduğu bu bilgiler ile işveren tarafından ulaşılacağını, ekran ve mail takiplerini bu cihazla işverenin bilgisinde olacağını, iş veren tarafından verilen araçların kontrollerinin de bu cihazlarla yapılacağını diğer bir deyişle iş gören bu cihazlarla iş gören tarafından mobil olarak takip edileceğini kabul ve taahhüteder.
DİKKAT!  İş teklifi mektubu örneği

MADDE4                   : Gizlilik Sözleşmesinin İhlalinde Yaptırım

 1. Sözleşme süresince iş görenin iş bu sözleşmede öngörülen sır saklama, rekabet yasağı yükümlülüklerine ve iş koşulları ve özel şartları ihlal etmesi işveren için haklı nedenle fesih sebebi teşkil edecektir. İş akdi bu nedenlerle haklı nedenlerle feshedilen iş gören, işverenden herhangibirtazminattalebindebulunamayacakveayrıcaişgöreninuğradığıtümzararıtazmin edecektir.
 2. Sözleşme sonrasında iş görenin iş bu sözleşmede öngörülen sır saklamaya da rekabet etme yasağı yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde iş verene son aldığı brüt ücretin altı katını sözleşme cezası olarak işverenin yazılı talebi üzerine derhal ve nakden ödeyecektir. Ayrıca işverenin bu nedenle doğan tüm zararını da iş görenkarşılayacaktır.

MADDE5 :Delil Gizlilik Sözleşmesi

İş bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda işverene ait belgeler ,kayıtlar , defterler ve diğer tüm deliller kesin delil niteliğinde olup çalışan bu haricinde bir delilileri süremeyecektir.

MADDE6  : Yetkili Mahkeme ve İcraDaireleri

Çalışan iş bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde ortaya çıkacak veya çıkması muhtemel tüm zarar ve ziyanları tazmin edecektir. Ayrıca bir zarar ortaya çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın, iş sözleşmesi, işveren tarafından haklı nedenle ve bildirimsiz olarak fesh edilebilecektir.

Çalışan bu konuda herhangi bir dava, hak ve talepte bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

Tarih:

İşveren veya İşveren Vekili                                                                           İşçi

(İmza)                                                                                                           (İmza) 

Yukarıda yer alan her noktası değinilmiş gizlilik sözleşmesi örneğinin word halini dilerseniz indirebilirsiniz.

Hemen hemen her iş kolunda kullanabileceğiniz ve word formatında hazırlandığı için rahatlıkla düzenlemeler yapabileceğiniz gizlilik sözleşmesi örneği bu sayfada

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir