DilekceHocasi.com Amblem
Dilekçe Hocası / İş Kanunu / Kişisel verilerin korunması muvafakatname örneği

Kişisel verilerin korunması muvafakatname örneği

Mayıs 5, 2020 0 4.092

Sayfanın en alt kısmına da belgenin word fotmatlı örneği eklenecektir.

+ Personel, iş ilişkisinin yürütümü açısından yasal olarak tutulması gereken ve kendisinden istenen kişisel verileri işverene vermek zorundadır. Kişisel veri kapsamındaki bilgi ve belgelerin usulüne uygun şekilde verilmemesi nedeniyle, işverenin yerine getiremediği yasal yükümlülükler nedeniyle doğabilecek zararlardan personel sorumludur.

+  İşbu kişisel verilerin korunması protokolü, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, iş ilişkisi nedeniyle elde edilen veya işlenen her türlü kişisel verinin özel hayatın gizliliği esası çerçevesinde işlenmesi usul ve esaslarını belirlemek üzere düzenlenmiştir.

+İş ilişkisinin tarafları, …………………………………… (bundan sonra İŞVEREN olarak anılacaktır) ve …………….’ ünvanıyla görev yapan ……………………………..’ (bundan sonra PERSONEL olarak anılacaktır).

+Kişisel verilerin, elde edilmesi, depolanması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi gibi verilerin üzerinde yapılan her türlü işlemin usulüne göre yapılması işveren sorumluluğundadır.

+6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, “kişisel verilerin sahibi” personel, “veri sorumlusu” ise işverendir. 11 İşveren, tüm kişisel verileri iş ilişkisinin ispatlanması, ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması, Maliye, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurumlara yasal bildirimlerin yapılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,işverenin iş sağlığı ve güvenliği ile iş yerinin ve işin kontrol, denetiim ve güvenliğinin sağlanması, çalışma koşullarının belirlenmesi amacıyla kullanmayı kabul etmiştir. Tüm bu kişisel veriler yasal olarak işverenin yerine getirmesi gereken yükümlülükler dâhilinde gerekli kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak ve işlenecektir. Personel, kişisel verilerin yasal yükümlülükler çerçevesinde işleneceğinin bilgisine sahiptir.

+Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmekte olup, 4857 Sayılı İş Kanununun 75. maddesince düzenlenen özlük dosyasında muhafaza edilen tüm bilgi ve belgeler kişisel veri kapsamındadır. Belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla Özlük dosyasında yer alan, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, ikametgâh, fotoğraf, cv, diploma, askerlik durumunu gösterir belge, sağlık raporları, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, aile durum bildirimi, engelliliği gösterir rapor, vergi indirim yazısı ve eğitim belgeleri, iş sözleşmesi ve iş ilişkisinden kaynaklanan diğer yasal belgelerde yer alan tüm bilgiler kişisel veri olarak kabul edilmiştir.

DİKKAT!  Haklı Fesih Dilekçesi Örneği

+Personel, kendisine ait kişisel verilerin elde edilmesi, depolanması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi olmak üzere verilerin ne şekilde işlendiğine dair bilgileri, veriyi işleyen olarak işveren tarafından yetkilendirilen insan kaynakları sorumlusundan alabilecektir. Personel, kişisel verilerin işlenmesine yönelik bilgi alacağı birim ve sorumluyu tanımış ve kabul etmiştir.

+ Personel, işverinin iş sağlığı ve güvenliği ile işyerinin ve işin kontrol, denetim ve güvenliğini sağlamak amacıyla sesli ve görüntülü kayıt sistemleri kurulabileceğini ve bu sistemlerin personelin ses ve görüntüsünü kaydedebileceğini, iş görme edimi nedeniyle personele tahsis edilen her türlü araç,gereç ve ekipmanın işveren tarafından çalışma saatleri ile sınırlı olmaksızın denetim, kontrol ve takibe tabi tutabileceğini kabul beyan ve muvafakat etmektedir.

+Personel, kendisine ait kişisel verilerin yanında işin niteliği gereğiyle, görev ve unvanının getirdiği sorumluluk çerçevesinde elde ettiği kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde muhafaza edeceğini kabul etmiştir.

+Personel, işverenin mevzuat kapsamında çalışanların işe giriş ve işten çıkış kayıtlarını tutmak zorunda olması nedeniyle ileride kurulacak teknolojik sistemler için parmak izi alınabileceğini, retina taraması veya yüz taraması yapılabileceğini, personel bu iradesinin açık rızaya, belirli konulara, bilgilendirmeye ve özgür iradesine dayalı olduğunu kabul ve beyan etmektedir.


+ Personelin işverene iletmiş olduğu kimlik, adres vs. gibi bazı personele ait kişisel verilerin işveren tarafından işin yürütümü ile ilgili olarak kullanılabileceğine, personelin bu kullanıma peşinen muvafakat ettiğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırılık teşkil etmediğini beyan ve taahhüt etmiştir.

DİKKAT!  Kira Sözleşmesi Örneği

+İşveren tarafından personele sağlanan bilgisayar, e-posta, cep telefonu gibi iletişim cihazlarının kullanım amaçlarını aşan ölçüde kişisel ve kabul edilemez amaçla kullanımı, genel ahlak, örf ve adete aykırı şekilde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla işveren tarafından personele herhangi bir haber verilmeksizin ve uyarıda bulunulmaksızın veri olarak kaydedilebileceğini, yapılan yazışmaların ve iletişim kayıtlarının yedeklenebileceğini, gerekli durumlarda incelenebileceğini, el konulabileceğini, kullanım sınırlaması getirebileceğini personel kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

+Personel, görevi nedeniyle veya göreviyle ilgili olmasa dahi Şirket ve faaliyet alanı ile ilgili bilgi veya sırları veya diğer çalışanlara, misafirlere, tedarikçilere ve Şirket faaliyetleri ile ilgili tüm gerçek ve tüzel kişilere ait kişisel verileri Şiketin yazılı onayı olmaksızın yazılı, sesli ya da görüntülü olarak veya elektronik ortamda kullanmayacağını, saklamayacağını, ifşa etmeyeceğini, ücret bilgisi dahil, iş hayatına ilişkin tüm bilgi ve sırları üçüncü şahıslar ve diğer Çalışanlar ile hiçbir sebepten dolayı paylaşmayacağını, yazılı ve görsel basında veya sosyal iletişim mecralarında bu kapsamda herhangi bir paylaşımda bulunmayacağını, kişisel verileri hiçbir şekilde işlemeyeceğini, Kişisel Verilerin Korunması Kanuna aykırı hareket etmeyeceğini, şirketin güvenini kötüye kullanmayacağını ve bu yolla şahsi çıkar sağlamayacağını taahhüt etmiştir.

+Personel, kendisine ait kişisel verilerin elde edilmesi, depolanması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi olmak üzere verilerin ne şekilde işlendiğine dair bilgileri, veriyi işleyen olarak işveren tarafından yetkilendirilen insan kaynakları sorumlusundan alabilecektir. Personel, kişisel verilerin işlenmesine yönelik bilgi alacağı birim ve sorumluyu tanımış ve kabul etmiştir.

+İşbu protokol, toplamda 16 maddeden ve iki sayfadan ibaret olup, taraflar protokolde yer alan düzenlemelrin uygulanmasını kabul etmiş ve mutabık kalmışlardır.

Okudum, anladım, kişisel verilerimin yasal çerçevede işlenmesine açık rıza gösteriyorum.
Tarih:
Personel İşveren
İmza

Şirket gizliliğine çok önem vermeyen personellere muhakkak imzalatılması gereken bir belge olan kişisel verilerin koruması muvafakatname örneği word formatında

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir